IV Konferencja nt.: ZASTOSOWANIE KOMPUTERÓW W ZAKŁADACH

PRZETWÓRSTWA METALI

odbyła się w Ustroniu - Jaszowcu,

w dniach 13 - 15 stycznia 1997 roku.

 

 

Instytucje Organizacyjne:

 

Katedra Mechaniki i Technologii Przeróbki Plastycznej

Wydziału Inżynierii Materiałowej, Metalurgii, Transportu i Zarządzania

Politechniki Śląskiej, Gliwice

 

Zakład Plastycznej Przeróbki Metali

Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej

Akademii Górniczo – Hutniczej, Kraków

 

Komitet Metalurgii

Polskiej Akademii Nauk, Kraków

 

 

Komitet Organizacyjny:

 

Jan Kusiak                               Akademia Górniczo – Hutnicza

Antoni Piela                              Politechnika Śląska

Maciej Pietrzyk                         Akademia Górniczo – Hutnicza

Joanna Przondziono                  Politechnika Śląska

 

 

Komitet Naukowy:

 

Leszek Dobrzański                   Politechnika Śląska

Jerzy Gronostajski                    Politechnika Wrocławska

Franciszek Grosman                 Politechnika Śląska

Andrzej Kocańda                      Politechnika Warszawska

Janusz Łuksza                         Akademia Górniczo – Hutnicza

Jacek Mościński                       Akademia Górniczo – Hutnicza

Andrzej Szydło                         Politechnika Opolska

 

Komitet Honorowy:

 

Tadeusz Bykowski                    Huta Batory S.A.

Józef Klose                               Huta Kościuszko

Jerzy Knapik                            Huta im. T. Sendzimira

Henryk Kunik                            Huta Pokój S.A.

Andrzej Szydło                         Huta Katowice S.A.

 

 

Miejsce Konferencji:   Ustroń - Jaszowiec

 

Łącznie wygłoszono 28 referatów, nt.:

 

 

Transport masy i ciepła

1. W. Mitkowski: Sterowanie procesem chłodzenia.

2. Z. Malinowski: Wpływ początkowego rozkładu temperatury wsadu na przebieg procesu nagrzewania wlewków.

3. M. Chodorski, Z. Malinowski: Porównanie rozwiązań, dwu i trójwymiarowego, problemu rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w atmosferze.

4. K. Kurek, E. Hadasik: Symulacja komputerowa nagrzewania indukcyjnego próbki w plastometrze skrętnym.

Symulacja procesów i sterowanie

5. E. Majchrzak, B. Mochnacki, J. Suchy: Symulacja komputerowa procesu COS.

6. A. Piela: Kowarki w linii ciągłego odlewania stali.

7. S. Urbański, J. Kazanecki, Z. Malinowski: Symulacja stanu odkształcenia i rozkładu umocnienia w procesie wydłużania rur w walcarce Dieschera na trzpieniu cylindrycznym.

8. M. Głowacki, J. Sińczak: Symulacja komputerowa procesu wydłużania kuźniczego z wykorzystaniem modelu opartego o uogólniony płaski stan odkształcenia.

9. Z. Pater: Modelowanie procesu walcowania poprzeczno-klinowego przy użyciu metody uproszczonej analizy.

10. H. Dyja, D. Stoiński, J. Markowski, P. Korczak, M. Knapiński: Aplikacja modelu temperaturowego i zużycia walców roboczych klatki wykańczającej WBG Huty Częstochowa.

11. J. Sińczak: Analiza parametrów procesu kucia w matrycach zamkniętych.

12. S. Kępiński: Wspomaganie komputerowe w technologii kształtowania elementów nadwozi samochodów.

13. W. Sosnowski: Symulacja numeryczna procesu tłoczenia występu obudowy sprężarki dla PZL-HYDRAL S. A. z Wrocławia.

14. R. Szyndler, B. Szyndler: Numeryczny system doboru wlewków do kucia.

Warunki brzegowe i własności

15. J. Mischke, M. Pietrzyk, H. Kusiak, P. Sobkowiak: Metoda elementów skończonych w zastosowaniu do analizy warunków tarcia w procesach plastycznej przeróbki metali.

16. Z. Gronostajski, A. Niechajowicz: Fizyczne i matematyczne modelowanie procesów kształtowania plastycznego.

17. K. Kubiak, A. Piela, J. Sieniawski: Wprowadzenie symulacji numerycznej do oceny wpływu parametrów procesu kucia na wytrzymałość zmęczeniową dwufazowych stopów tytanu.

18. H. Kusiak, Cz. Skowronek, B. Gierulski, J. Róg, J. Gajda: Wykorzystanie programów Temp_WGB, ConTRoIL oraz Elroll do wspomagania projektowania technologii procesu walcowania blach na gorąco ze wsadu z ciągłego odlewania.

19. F. Grosman, J. Pawlicki: Analityczno-eksperymentalna metoda wyznaczania rozkładu porowatości w kształtowanych plastycznie materiałach porowatych.

Projektowanie narzędzi

20. A. Kocańda, R. Cacko, P. Czyżewski: Wpływ kolejnych obciążeń matrycy na dokładność przedmiotów wyciskanych współbieżnie (część I).

21. S. Turczyn: Program komputerowego wspomagania projektowania kalibrowania walców dla walcowania kątowników.

22. E. Łabuda, G. Szwajc: Energooszczędne kalibrowanie dla walcowni bruzdowych.

23. J. Kajtoch, B. Klimkiewicz: Kalibrowanie ciągu technologicznego walcowni pielgrzymowej rur o dużych średnicach.

Informatyka – zastosowania

24. J. Pietraszek, Z. Pogański: Wpływ losowości wielkości wejściowych na jakość funkcji obiektu badań.

25. Z. Malinowski, A. Buczek, T. Telejko, S. Słupek: Określenie współczynnika przewodzenia ciepła metodą rozwiązania odwrotnego.

26. J. Kusiak, M. Pietrzyk, M. Wilk: Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do przewidywania wyginania się blach w procesie asymetrycznego walcowania.

27. S. Kluska-Nawarecka, G. Dobrowolski, R. Marcjan: System informacyjny IFOKAST do wspomagania badań i produkcji w odlewnictwie.

28. W. Kubiński, J. Grzesiak: Wykorzystanie komputera przy pomiarze parametrów siłowych procesu dziurowania w prasowalcarce.