ZAKŁAD KOMPUTEROWEGO MODELOWANIA PROCESÓW METALURGICZNYCH

WYDZIAŁ METALURGII I INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA

KATEDRA MECHANIKI I TECHNOLOGII

PRZERÓBKI PLASTYCZNEJ

WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ, METALURGII I TRANSPORTU

POLITECHNIKA ŚLĄSKA

KOMITET METALURGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK


organizują

5. Jubileuszową Konferencję nt. :

ZASTOSOWANIE KOMPUTERÓW W ZAKŁADACH PRZETWÓRSTWA METALI

Logo KomPlasTech'98

12 - 14 stycznia 1998

Bukowina Tatrzańska

KOMITET KONFERENCJI

Franciszek Grosman Politechnika Śląska
Michał Kleiber IPPT Warszawa
Andrzej Kocańda Politechnika Warszawska
Józef Korbicz Politechnika Zielonogórska
Janusz Łuksza Akademia Górniczo-Hutnicza
Wojciech Mitkowski Akademia Górniczo-Hutnicza
Jacek Mościński Akademia Górniczo-Hutnicza
Bohdan Mochnacki Politechnika Częstochowska
Janusz Orkisz Politechnika Krakowska
Józef Suchy Politechnika Opolska

KOMITET ORGANIZACYJNY

Jan Kusiak Akademia Górniczo-Hutnicza
Antoni Piela Politechnika Śląska
Maciej Pietrzyk Akademia Górniczo-Hutnicza

SEKRETARIAT KONFERENCJI

mgr inż. Jarosław Nowak
Zakład Komputerowego Modelowania Procesów Metalurgicznych
Akademia Górniczo-Hutnicza
al. Mickiewicza 30
30 - 059 KRAKÓW
tel. (0-12)17-29-21 fax. (0-12) 34 44 90
E-mail: nowak@metal.agh.edu.pl

CEL KONFERENCJI

Stworzenie możliwości prezentacji osiągnięć naukowych oraz wymiany doświadczeń między przedstawicielami nauki i przemysłu w zakresie stosowania technik komputerowych w różnych dziedzinach przetwórstwa metali.

TEMATYKA KONFERENCJI

CZAS I MIEJSCE KONFERENCJI

Konferencja odbędzie się w dniach 12-14 stycznia 1998 r.

w Bukowinie Tatrzańskiej, Hotel RYSY

OPŁATA KONFERENCYJNA

wynosi 600 zł (płatne w terminie do dnia 15.11.97) lub 650 zł w terminie późniejszym i obejmuje:

Opłatę konferencyjną prosimy wpłacać na konto:

TERMINARZ KONFERENCJI

15.09.97 termin nadsyłania zgłoszenia, streszczenia referatu
15.10.97 wysłanie wstępnego programu konferencji, potwierdzenia przyjęcia referatu oraz wzoru przygotowania materiałów do druku (camera ready)
15.11.97 ostateczny termin nadsyłania referatów do druku oraz dokonania ulgowej wpłaty

ZGŁOSZENIA

Kartę uczestnictwa należy przesłać na adres Sekretariatu Konferencji. Autorów zgłaszających referaty prosimy o dołączanie do karty uczestnictwa streszczeń proponowanych referatów.

Zamiast przesyłania karty uczestnictwa pocztą można również wypełnić i wysłać poniższy formularz:
Tytuł naukowy: Imię: Nazwisko:

Miejsce pracy:

Adres:
ulica:   kod pocztowy:   miejscowość:

telefon:   fax:   E-mail:

Zgłaszam chęć uczestnictwa w konferencji KomPlasTech'98
TakNie
Zgłaszam chęć wygłoszenia referatu w ramach konferencji KomPlasTech'98
TakNie
Tytuł referatu:
Autorzy:

    

W przpadku, gdy wymagane jest potwierdzenie dokonanej wpłaty fakturą VAT, prosimy o przesłanie pocztą na adres sekretariatu konferencji oświadczenia o następującej treści:

								Akademia Górniczo-Hutnicza
								al. Mickiewicza 30
.......................						30-059 Kraków
pieczątka zakładu pracyPoniżej oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT.
Nasz numer identyfikacyjny (NIP) ...................................
lub tymczasowy numer ...............................................
Jednocześnie upoważniamy do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.


								.......................
								Nazwisko i imię, podpis

ZGŁOSZENIA DLA FIRM
Zapraszamy instytucje oraz firmy zainteresowane tematyką konferencji do prezentacji swoich wyrobów, w tym oprogramowania, na specjalnej sesji posterowej. Koszt udziału w sesji prezentacyjnej oraz pobytu dla jednej osoby wynosi 1500 zł. .

Informujemy również o możliwości zamieszczenia wkładek reklamowych w programie konferencji. Koszt druku i zamieszczenia (jeden arkusz A4, bez koloru) dostarczonej wkładki wynosi 400 zł.


© pl